Uppenbarelsens ljus

Uppenbarelsens ljus

Känner ni att vi passerat vinterns mörkaste period?
Vi har nu släppt både jul och nyår och siktet ligger på vad kommande månader har att erbjuda.
Trädgårds fanatikerna har redan börjat med sitt förarbete för våren, trotts kylan får vi tillägga.
Sportlovet närmar sig för skolans elever, det är bara en månad kvar.
Som ni kanske märkt har våra dagar blivit längre och längre.
Antalet ljusa timmar har ökat så pass att vi märker det.

För min egen del känner jag i regel att jag också blir lite ljusare till sinnet då solen lyser längre på dagen.
På sistone tycker jag dock att jag spenderat väl mycket tid med näsan i, planeringar, utkast och kursböcker.
Då blir solskenet på andra sidan fönstret nästan en orsak till dåligt samvete.
Vädret är fint ute och så sitter man inne och kämpar med texter av olika slag.

Ibland undrar man också hur klokt det är att plugga och jobba samtidigt som man ska försöka vara en familjefar.
Som tur är har jag en fru som är riktigt duktig på att ta hand om lillan.
Samtidigt känner man att man själv hade velat ha mer tid med både dotter och fru.
Mitt i dessa funderingar tittar man ut genom fönstret och känner hur man mår dåligt över att det fina vädret går till spillo.

Tack och lov har det varit redigt kallt ett par dagar vilket gör att det känns bättre att sitta inomhus och smutta på varmt kaffe trotts att solen skiner och lockar.
Idag är temat för min predikan passande nog kopplad till ljus.

”Uppenbarelsens ljus”.

Vad är det för ett ljus då?
Det finns ju många kopplingar man kan göra runt ordet ljus.
Ljus är ett ord som vi alla starkt associerar med renhet, sanning, hopp och uppenbarelse.
Våra biblar använder också flitigt ljuset som något positivt.
Jesus identifieras både av andra och sig själv som ett räddande ljus.
Vi går till luk 2:22-40

Vi kommer in i texten när Josef och Maria har med sig Jesus till templet för att frambära ett reningsoffer. Födandet av barn medförde enligt den Judiska seden rituell orenhet.
För att bli ren igen behövde ett offer utföras.
33 dagar efter en nyfödd grabbs omskärelse offrade man ett lamm och en duva.
Hade familjen det knapert ekonomiskt gick det bra att enbart offra duvor.

luk 2:22-40
22När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren –
23det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren –
24och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.
25I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom,
26och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias.
27Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen,
28tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:
29”Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
30Ty mina ögon har skådat frälsningen
31som du har berett åt alla folk,
32ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.”
33Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom.
34Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid –
35ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”
36Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år,
37sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön.
38Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.
39När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen.
40Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.

I det vi nu har läst finns det många intressanta trådar att dra i.
För att vi inte ska bli sittandes här till i kväll begränsar jag mig till att Jesus blir identifierad som en räddare, men också någon som kan bli till fall för många.

Symeon talade profetiskt när han sa att Jesus skulle bli ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna.
Där fick han ju rätt.
Symeon sa också att Jesus skulle bli till både upprättelse och fall.
Jesus som räddare och den som upprättar människor, är vi både bekanta och bekväma med.
Men att Jesus skulle vara orsak till fall och dom är vi mindre vana att höra och definitivt inte lika bekväma med.
Men Symeon hade nog rätt även på den här punkten.
Till detta vill jag koppla en text från Johannesevangeliet som ni troligen hört förut.

Joh 3:17-21
17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.
18Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.
19Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
20Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
21Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”

Det är viktigt att betona att syftet med Jesu ankomst och gärning i världen främst handlar om nåd och frälsning.
Samtidigt så framgår det av verserna vi nyss läste att den som tar avstånd från Jesus blir kvar i det mörker och den dom som Jesus kom för att rädda oss ifrån.
Det kan tyckas hårt att säga så, men jag har inte lyckas tolka den här texten på något annat sätt utan att göra våld på den.

Vi hittar en liknande text i 1 joh 1:5-7

1 joh 1:5-7
5Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
6Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
7Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

Slutsatsen blir då att det är av avgörande vikt för vår frälsning att vi befinner oss i ljuset, alltså Kristus.
Märkväl att vi inte är bättre människor för att vi finns i ljuset.
Vi råkar bara finnas i skenet av nåden.
Man kan säga att vi på samma gång är rättfärdiggjorda och syndare.

Vi är som människor i allmänhet.
Vi har bara fördelen av att stå i nådens sken, som strålar ut från Jesus, vilket gör att Gud ser oss som rättfärdiga.
Ljuset gör också att vi kan urskilja den väg som vi i lärjungaskap ska vandra.
I joh 8:12 säger Jesus.

Joh 8:12
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Ljuset som vi fått ta del av är Kristus själv.
Genom tron på Jesus är vi rättfärdiga och står i hans ljus.
Ljuset visar oss hur vi ska vandra i efterföljelse och det är också den fyr som visar oss vägen till himlens trygga hamn.

Jesus säger något mer om ljuset.
Han säger att vi som tror på honom är världens ljus.
I matt 5:14-16 står det.

Matt 5:14-16
14Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas,
15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset.
16På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Det här är ju inte något nytt för någon av oss.
Det är givet att vi ska låta Jesus lysa genom oss.
Redan då vi är små sjunger vi ju ”Det lilla ljus jag har”
Det är en sång med mycket lite text, men den träffar oss och pekar på det stora ansvar vi har.
Jag har inte riktigt gillat formuleringen ”det lilla”, med tanke på att Gud är allt annat än liten.
Samtidigt kan han göra så mycket genom oss som är så små.

Vi ska inte sätta frälsningen ljus under skäppan utan låta det lysa klart så att andra kan se det.
Vi har inte bara fått ta emot Kristus vi har också ett ansvar att tydligt visa vad vi fått.

Kristus är ett ljus som driver undan mörker och dom och ersätter det med nåd och ett nytt evigt liv i honom.
Vi har en tydlig uppgift som individer och som församling att inte dölja Jesus, utan istället låta hans ljus lysa genom oss till våra omgivning.

Inte bara genom vad vi säger utan med allt vad vi är.

Vi är som jag var inne på tidigare inte perfekta.
Det är ju heller inte för vår duktighet som vi är frälsta.
Ibland blir det smärtsamt tydligt då vi själva, eller andra kristna talar eller handlar på sätt som stöter bort människor från Kristus.
Historiskt sett, finns åtskilliga exempel på hur människor förtryckt varandra med hänvisning till Gud och tron.

Detta är allt annat än att vandra i Jesus fotspår.
Vi kan dock i vårt lärjungaskap stäva efter att mer och mer likna vår frälsare, så att andra kan se Kristus i våra liv och ord.
I romarbrevet finns en mycket fin bild av hur vi ska vara som lärjungar.
Ni som var på fredagens ungdomscafé kommer att känna igen det här stycket.
När jag läste den här texten för ungdomarna bad jag dem att ställa sig frågan:
Vill jag vara och leva på det här sättet?

Rom 12:1-21
1Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.
2Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.
3I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom.
4Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter,
5så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.
6Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro,
7tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar,
8tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.
9Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
10Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
11Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
12Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.
13Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet.
14Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte.
15Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.
16Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. 17Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor.
18Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.
19Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.
20Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.
21Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Det här utgör en idealbild.
Som enskilda kristna och som församling ska vi sträva efter att vara på det här sättet.
Vi misslyckas både nu och då, men då får vi ge varandra en hjälpande hand upp på lärjungaskapets väg igen.
Vi är inte frälsta för att vi uppnår allt som Paulus pekar på i texten vi nyss läste.
Men ju närmare vi genom lärjungaskapet kommer Kristus, ju tydligare kan andra se Kristus lysa genom oss.

Vi ber…

Publicerat i Predikningar, Skorped, Tro

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: