Långfredag

Långfredag 2012

Jag ska börja med att läsa en text ur Matteusevangeliet som låter oss följa Jesu vandring fram till korset.
Lyssna noga, för hela dagens predikan bygger på att ni kan koppla tillbaka till de här raderna.

Matt 27:32-56
32På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors.
33När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder Skallen,
34gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka.
35När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem,
36och sedan slog de sig ner där och vaktade honom.
37Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.
38Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom.
39De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet
40och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.”
41Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade:
42”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom.
43Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.”
44På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.
45Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen.
46Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).
47Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.”
48En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka.
49Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.”
50Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
51Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade,
52och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes,
53och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många.
54När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”
55Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom,
56och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.

Idag är det långfredag.
Dagen då allt på många sätt tycktes vara förlorat.
Dagen då Kristi efterföljare förlorade sin ledare.
Mannen de lämnat allt för att följa, befriade inte Jerusalem från den romerska militären.
De hade trott på talet om ett nytt rike.
Ett rike där kärlek råder.
Många hade ju intygat att Jesus var Messias, han som skulle rädda Guds folk.
Det visade sig nu att han inte ens kunde rädda sig själv.
Han hade blivit förråd av en av sina egna lärjungar.
Han hade blivit anklagad och dömd som en hädare.
Folket hade hyllat Jesus för bara ett par dagar sedan, men nu hade de krävt Jesu död.
Detta trotts att han inte gjort annat än det som var rätt.
Vad blev det nu av allt som Jesus lovat sina lärjungar.
Hur kunde han som så många pekat ut som Messias misslyckas så fullständigt.
Hade lärjungarna misstagit sig när de följde Jesus.

Hade de blivit lurade?
Han hade ju uppfyllt profetior och utfört under.
Hur kunde allt sluta på det här sättet?
Var det kanske någon annan som profeterna hade syftat på och lärjungarna hade misstagit sig?
Vi ska titta på hur en av gamla testamentets största profeter beskriver räddaren.
Kan det ändå vara så att det är Jesus profeten talar om?:

Jes 53:1-12
1Vem av oss trodde på det vi hörde,
för vem var Herrens makt uppenbar?
2Som en späd planta växte han upp inför oss,
som ett rotskott ur torr mark.
Han hade inget ståtligt yttre
som drog våra blickar till sig,
inget utseende som tilltalade oss.
3Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
4Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
5Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
6Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
7Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.
8Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
men vem ägnade hans öde en tanke?
Han blev utestängd från de levandes land,
straffad för sitt folks brott.
9Han fick sin grav bland de gudlösa,
fick vila bland ogärningsmän,
fastän han aldrig hade gjort något orätt,
aldrig tagit en lögn i sin mun.
10Men Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
11När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
12Jag skall ge honom hans andel bland de stora,
låta honom dela byte med de mäktiga,
för att han var beredd att dö
och blev räknad som syndare,
när han bar de mångas skuld
och bad för syndarna.

Profeten talar om en räddare som dör bärandes andras synder.
En som räddar genom att lida.
En som är föraktad och blir dödad, räknad som syndare trotts att han inte har någon egen synd.
Jesajas profetiska beskrivning, av räddaren som ska komma, stämmer mycket väl in på Jesus.
Han möter döden omgiven av rövare och han är en man som folket inte längre vill kännas vid.
Han dör övergiven och tillräknad synder som han själv inte begått.

Den räddare som Jesaja beskrev visade sig vara Herren själv.
I Jesus blev Gud människa för att försona mänskligheten med sig själv.
Gud griper in för att rädda oss.
Gud låter på långfredagen våra synder drabba honom istället för oss.
Jesus möter en död han inte förtjänar för att vi ska få en räddning vi inte förtjänar.
Jesu offer på långfredagen är Guds kärlek till dig uttryckt i konkret handling.
Jesus går in i döden bärandes vår skuld för att öppna vägen till livet.
Jesu offer öppnar frälsningens möjlighet för hela världen.
I 1 Pet 3:18-19 pekas det på att Jesus även i dödsriket förkunnade sitt budskap.

1 Pet 3:18-19
18Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden,
19och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.

Jesaja säger också att räddaren trotts att han dör kommer att leva och få stor avkomma.
Jesus kom ju att uppstå från det döda, så den biten fungerar ju bra.
Men hur är det med avkomman?
Jesus fick ju inga barn?
Jag tror att alla vi som tror på Jesus och tagit emot honom som vår frälsare gott kan räknas som en stor avkomma.
Så Jesaja har beskrivit räddaren på ett sätt som är förenligt med vad som händer med Jesus på långfredagen och som också rimmar väl med en kristen förståelse av Jesus död i vårt ställe.
Det är inte bara Jesaja som lämnat beskrivningar som profetiskt beskrivit Jesus.
Det finns massor av texter av det här slaget i gamla testamentet.
Vi ska titta på en till idag.
Det är en psalm som David skrivit.
Vi får anta att det är sig själv David talar om i psalmen, men när vi läser den med långfredagen i tanken så blir den en tydlig profetisk bild av Jesus.

Ps 22
1För körledaren. En psalm av David.
2Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.
3Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte,
jag ropar om natten men finner ingen ro.
4Dock är du den Helige,
till din tron stiger Israels lovsång.
5På dig förtröstade våra fäder,
de litade på dig, och du kom dem till hjälp.
6De ropade till dig och blev räddade,
de litade på dig, och du svek dem aldrig.
7Men jag är en mask, inte en människa,
hånad och föraktad av envar.
8Alla som ser mig gör narr av mig,
de hånler och skakar på huvudet:
9”Han har överlämnat sig åt Herren,
nu får Herren gripa in och rädda honom
– han är ju älskad av Herren.”
10Du hjälpte mig ut ur min moders liv,
du lät mig vila trygg vid min moders bröst.
11Från min födelsestund är mitt liv i din hand,
alltsedan jag blev till har du varit min Gud.
12Dröj inte långt borta, jag är i nöd,
och ingen finns som hjälper mig.
13Tjurar skockar sig runt mig,
jag är kringränd av bestar från Bashan.
14De spärrar upp sina gap
som rovlystna, rytande lejon.
15Jag rinner bort likt vatten som slås ut,
benen lossnar i min kropp,
mitt hjärta är som vax,
det smälter i mitt bröst.
16Min mun är torr som en lerskärva,
tungan klibbar vid gommen.
Du lägger mig i gravens mull.
17Hundar samlas runt mig,
jag omringas av en hord av våldsmän.
Händer och fötter är skrumpnade,
18jag kan räkna varje ben i min kropp.
De står där och stirrar på mig,
19de delar mina plagg emellan sig,
de kastar lott om mina kläder.
20Men du, Herre, dröj inte långt borta,
du min styrka, skynda till min hjälp!
21Rädda mig undan svärdet,
mitt liv ur hundarnas våld!
22Rädda mig ur lejonets gap,
mitt arma liv undan vildoxens horn!
23Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder,
i tempelskaran skall jag prisa dig.
24Ni som fruktar Herren, prisa honom,
ära honom, Jakobs ätt,
bäva för honom, Israels ätt!
25Ty han föraktade inte den svage
och vände inte ryggen åt hans nöd,
han dolde inte sitt ansikte
utan hörde hans rop om hjälp.
26Du är källan till min lovsång
i den stora tempelskaran.
Inför dem som fruktar Herren
får jag frambära de offer jag lovat.
27De betryckta får äta och bli mätta,
de som sökt sig till Herren får prisa honom.
– Må ni alltid vara fyllda av livsmod.
28Hela jorden skall minnas vad som skett
och vända om till Herren,
alla folk och stammar skall tillbe inför honom.
29Ty kungamakten är Herrens,
han härskar över folken.
30De som sover i mullen kan inte hylla honom,
de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.
Men jag lever för honom,
31och mina barn skall tjäna honom.
De skall vittna för nya släktled om Herren,
32förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten,
ty han grep in.

”Ty han grep in”

Det är precis vad Herren gör på långfredagen.
Han griper in.
I texten vi läste från Matteusevangeliet beskrivs hur förhänget i templet som avskiljer det allra heligaste rämnade.
Förhänget som skilde människorna från Guds närvaro brast inte nerifrån och upp utan uppifrån och ner.

Påskens skeende är inte hur människan sträcker sig efter Gud utan hur Gud greppar en mänsklighet i fritt fall.
Vi har genom vår synd kastat oss ner i en avgrund som innebär vår död.
Människan har genom synden klivit över stupets kant och fallets resultat tycks oundvikligt.
Men mitt i mänsklighetens fall sker undret.

Gud räcker genom påskens offer ut sin starka arm och räddar oss från avgrunden.
Jesu offer på långfredagen innebär att vi som är syndare får fångas upp i Kristi räddande famn.
När Jesus hänger på korset och utbrister det är fullbordat, är hans famn öppen.
I tron fångas vi upp i den famnen och räddningen har blivit ett faktum.
Istället för fallet ner i avgrunden får vi falla i famnen på vår frälsare.

Jag får ta emot nåden trotts att jag ofta och på många sätt syndat och vänt mig bort från Gud.
Jag har fått ta emot frälsningen trotts att jag handlat fel mot andra, trotts att jag misslyckats i relationen till Gud och till människor.
Jesus känner mitt inre och känner till varje brist och varje tillgång jag har.
Han är väl medveten om att alla min handlingar, tankar och ord inte alltid är så smickrande.
Trotts detta har han öppnat sin famn för mig.

Bön

Publicerat i Predikningar, Tro

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: